Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 17:1 Thứ năm, 4/11/2021
Lượt đọc: 1125

Thanh tra Sở thông báo một số văn bản quy phạm pháp luật mới, đề nghị Đơn vị xem xét, nghiên cứu thực hiện.

87