Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ tư, 13/10/2021, 10:32
Lượt đọc: 757

Sự cần thiết của kiểm định và quản lí kiểm định chất lượng giáo dục

Vấn đề toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế về giáo dục và cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 cùng với nền kinh tế tri thức đã có những tác động trực tiếp đến các nền giáo dục trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Việc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu thay đổi của xu thế hội nhập là nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, việc quản lí chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục cũng đang là những vấn đề được nhà nước và xã hội quan tâm.

Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục

Trong những năm gần đây, kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp hiệu quả giúp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực tế, Giáo dục mầm non vốn là cấp học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhân cách con người. Tiếp theo đó là giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, kĩ năng; phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người và trách nhiệm công dân.

Nhận thức được vị trí, vai trò, mục tiêu rất quan trọng của giáo dục mầm non và phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu giáo dục, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Theo đó, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cần tự đánh giá và đánh giá ngoài để xác định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo do cơ quan quản lí giáo dục ban hành. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ là thước đo các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, kiểm định chất lượng giáo dục chú trọng tới việc lập các kế hoạch cải tiến, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Trong cuốn “Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông” sẽ làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về nội dung của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; trình bày các tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; các quy trình và chu kì kiểm định chất lượng giáo dục; nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo đánh giá trường mầm non và trường phổ thông; các biểu mẫu chi tiết, cần thiết trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục,… nhằm góp phần đưa ra các định hướng, đề xuất biện pháp, cách tiếp cận mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh phải “Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học”, để phù hợp với bối cảnh, tình hình mới của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục. Cùng với những tác động trực tiếp của các cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 nền giáo dục Việt Nam cần phải đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu thay đổi của xu thế.

Trong bối cảnh đổi mới, giáo dục phải đi trước, kéo theo sự phát triển, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội. Đặc biệt, khi giáo dục – đào tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự hưng thịnh của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển xã hội.

Kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là giải pháp hữu hiện giúp nâng cao chất lượng giáo dục, bằng cách liên tục cải thiện, đổi mới, tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ từng bước làm thay đổi cách nhìn nhận về công tác quản lí và chỉ đạo, tăng cường năng lực quản lí nhà trường, quản lí dạy và học, tiếp cận với mô hình quản lí hiện đại, tiên tiến.

Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục là cuốn sách chuyên khảo với mục tiêu làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn quản lí kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở; đề xuất biện pháp, đưa ra định hướng, cách tiếp cận mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục, góp phần đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Về tác giả, với hơn 20 năm công tác giàu kinh nghiệm, và nắm giữ các vai trò khác nhau trong ngành giáo dục, PGS.TS Phạm Văn Thuần và TS. Nguyễn Đặng An Long đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, nghiên cứu tổng hợp, phân tích các tài liệu liên quan để hoàn thiện 2 cuốn sách: Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông”. Sách  do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm xuất bản.

Sách đã được phát hành trong năm 2021. Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả.

Tác giả: Vũ Thảo
Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

86