Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 30/3/2021, 9:42
Lượt đọc: 5781

Chuẩn bị công tác thi Nghề phổ thông cấp THPT

Thầy, cô Hiệu trưởng chú ý giúp các mốc quan trọng của kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT.

- Ngày 03/4/2021: Hạn cuối đăng ký dạnh sách dự thi.
Bước 1. Nhà trường đăng ký trên phần mềm sổ điểm điện tử.
Bước 2. NHẤT THIẾT PHẢI KIỂM TRA, SO DÒ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ trên trang quanly.hcm.edu.vn

- Ngày 10/4/2021: Hạn cuối báo cáo: Số liệu dự thi, danh sách Giáo viên dạy môn Nghề, danh sách đề cử lãnh đạo.

Liên kết của các văn bản liên quan:
http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/to-chuc-thi-nghe-pho-thong-nam-hoc-2020-2021-c41000-66333.aspx

http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/bao-cao-so-lieu-va-danh-sach-lanh-dao-ky-thi-nghe-khoa-thang-52021-c41000-66338.aspx

http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/chuyen-muc/quy-dinh-ve-cong-tac-to-chuc-va-quan-ly-thi-nghe-pho-thong-tu-nam-hoc-2020-2021-c41000-66309.aspx

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86