Thứ bảy, 10/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 575

Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường cấp THPT

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Thư mời Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 cấp THPT.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

86