Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ bảy, 11/6/2022, 15:32
Lượt đọc: 213

Hướng dẫn thực hiện chấm điểm thi đua công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022

I. Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo:

Văn bản số 1952/SGDĐT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá thi đua năm học 2021 – 2022 trên phần mềm. 

II. Hướng dẫn thực hiện chấm điểm thi đua:

1. Cách thức chấm điểm

-  Mỗi nội dung đánh giá có điểm tối đa theo qui định. Tùy thuộc vào mức độ đạt được yêu cầu mà nội dung đánh giá có điểm từ 0 đến điểm tối đa.

- Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, đề xuất nội dung điểm thưởng, điểm trừ (cần phải kèm các minh chứng).

- Các bộ phận của Thanh tra Sở đánh giá, chấm điểm, đề xuất điểm thưởng, điểm trừ theo các nội dung hoạt động thuộc nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

2. Điểm thưởng, điểm trừ

a). Điểm thưởng: 5 điểm

Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm thưởng theo qui định của phụ lục 1, 2 (cần phải kèm các minh chứng và diễn giải rõ ràng các nội dung được điểm thưởng).

b). Điểm trừ: 

  Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm trừ theo phụ lục 1,2 (cần phải kèm các minh chứng và diễn giải rõ ràng các nội dung bị điểm trừ).

Tác giả: admin
Nguồn tin: Thanh tra Sở

Tin cùng chuyên mục

86