Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Trưởng phòng

Bà: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Bà: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách mảng công tác tài chính:

+ Phụ trách xây dựng định mức đầu tư ngân sách/học sinh của từng cấp học và mức chi/nhân sự trung tâm

+ Phụ trách xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của toàn ngành và công khai dự toán theo qui định.

+ Tham mưu phương án phân bổ dự toán ngân sách đảm bảo các yêu cầu hoạt động thường xuyên cho khối GD-ĐT thành phố

+ Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của ngành.

+ Theo dõi chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn thành phố.

+ Phụ trách công tác thẩm tra quyết toán khối GDĐT thành phố.

+ Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách cho CB, GV, CNV của ngành.

+ Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí qui định, định mức chế độ… thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác liên quan.

+ Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các mức thu phí và thu khác trình UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi học phí và các khoản thu khác của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

+ Phục vụ công tác của các Đoàn Kiểm toán, Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Giáo dục và các đoàn kiểm tra đột xuất khác.

- Thường trực Tổ Kiểm tra liên ngành thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố.

- Phụ trách địa bàn: Quận 1, 5, 7, 11, 12, Tân Phú, Nhà Bè, Hóc Môn.

Phó trưởng phòng

Ông: Mai Phương Liên
Ông: Mai Phương Liên

Điện thoại riêng: 0908110563

- Phụ trách các mặt công tác thống kê, kế hoạch, đầu tư cơ sở vật chất; qui hoạch.

- Chương trình, Kế hoạch đầu tư công; công tác sửa chữa nhỏ, mua sắm.

- Công tác giáo dục đặc biệt.

- Xây dựng, đề xuất giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp hàng năm.

- Tham gia thanh tra toàn diện hoặc chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

- Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí qui định, định mức chế độ… thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác liên quan.

- Lập phương án, soạn nội dung trình Trưởng phòng về sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị trực thuộc và Phòng GDĐT Quận huyện.

- Dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ - Uỷ ban nhân dân Thành phố và các Sở ban ngành liên quan tổ chức.

- Lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Thủ trưởng và cán bộ thống kê, kế hoạch các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thẩm định điều kiện cơ sở vật chất các đơn vị trường học, Trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, Giáo dục kỹ năng năng sống, Cơ sở hoạt động theo NĐ86.

- Tham mưu đề xuất giải quyết việc thực hiện công tác qui hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trực thuộc; các Đề án, dự án, …

- Tham mưu giải quyết hồ sơ các cơ sở giáo dục tham gia Chương trình đầu tư thông qua nguồn vốn kích cầu.

- Theo dõi thực hiện các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tài trợ theo TT16/2018/TT-BGDĐT.

- Triển khai thực hiện các số liệu trường lớp, học sinh và điều kiện phục vụ công tác lập dự toán ngân sách hàng năm cho toàn ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

  - Bí thư chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

  - Phụ trách địa bàn: TP. Thủ Đức, Quận 8, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Chánh, Cần Giờ.
Ông: Nguyễn Mạnh Thắng
Ông: Nguyễn Mạnh Thắng

Điện thoại riêng: 0977996599

- Công tác quản lý tài sản: Kiểm tra, tổng hợp tài sản toàn ngành; Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản; Theo dõi thực hiện đề án sử dụng tài sản theo NĐ 151.

- Kế hoạch sử dụng đất.

- Phụ trách công tác Thư viện, thiết bị dạy học: Xây dựng danh mục trang thiết bị chuyên dùng ngành theo QĐ 50; Danh mục trang thiết bị các cấp học, bậc học theo chuẩn chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Kê khai quản lý giá dịch vụ giáo dục

- Chương trình Mục tiêu quốc gia; Chương trình Nông thôn mới; Chương trình Giảm nghèo; Chương trình Bình ổn giá; Chương trình tài trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ; Chương trình biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai; an toàn trường học, Tiết kiệm năng lượng.

- Đề án Xã hội hóa giáo dục. Đề án Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, Xã hội học tập.

- Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em"…

- Tư vấn du học; Trung tâm hỗ trợ giáo dục khuyết tật hòa nhập.

- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (ngành GD&ĐT). Cải cách hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường phòng phân công.

- Tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: Quận 3, 4, 6, 10, Bình Thạnh,  Củ Chi.

Chuyên viên

Ông: Trần Trọng Nhơn Hòa
Ông: Trần Trọng Nhơn Hòa

 Phụ trách xây dựng định mức đầu tư ngân sách/học sinh của từng cấp học và mức chi/nhân sự trung tâm

- Phụ trách xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của toàn ngành và công khai dự toán theo qui định.

- Tham mưu phương án phân bổ dự toán ngân sách đảm bảo các yêu cầu hoạt động thường xuyên cho khối GD-ĐT thành phố

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của ngành.

- Theo dõi chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn thành phố.

- Phụ trách công tác thẩm tra quyết toán khối GDĐT thành phố.

- Tham gia thanh tra toàn diện hoặc chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng

- Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách cho CB, GV, CNV của ngành.

- Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí qui định, định mức chế độ…thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác liên quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các mức thu phí và thu khác trình UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi học phí và các khoản thu khác của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

- Phục vụ công tác của các Đoàn Kiểm toán, Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Giáo dục và các đoàn kiểm tra đột xuất khác.

- Lập phương án, soạn nội dung trình Trưởng phòng về sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị trực thuộc và Phòng GDĐT Thành phố Thủ Đức và 21 Quận huyện.

- Lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Thủ trưởng và kế toán các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố.
Ông: Lại Đồng Cường
Ông: Lại Đồng Cường

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0967135888

Email liên lạc: ldcuong.sgddt@tphcm.gov.vn

- Đảm nhiệm công tác thống kê toàn ngành học, bậc học. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập và ngoài công lập. Rà soát tiến độ thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi.

- Đảm nhiệm công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của phòng.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo về việc cấp phép hoạt động các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoạt động theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

- Đảm nhiệm công tác văn thư đi, đến của Phòng.


Ông: Đỗ Đình Đức
Ông: Đỗ Đình Đức

- Xây dựng, kiểm tra, giám sát kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục toàn ngành; công tác quy hoạch.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo về việc cấp phép thành lập và hoạt động các Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

- Báo cáo các chương trình hợp tác.

-Thực hiện các báo cáo định kỳ: Tình hình kinh tế - xã hội; Báo cáo cục CSVC, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Trồng cây xanh; chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế;.

Ông: Phan Thanh Phong
Ông: Phan Thanh Phong

- Phụ trách số liệu, hồ sơ nhà đất các cơ sở giáo dục khối trực thuộc.

- Xét hồ sơ thành lập dịch vụ tư vấn du học.

- Rà soát, thống kê việc kê khai giá dịch vụ giáo dục.

 - Dự thảo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà: Nguyễn Thị Ngọc
Bà: Nguyễn Thị Ngọc

- Phụ trách số liệu, thống kê hồ sơ nhà đất các cơ sở giáo dục khối phổ thông.

- Xét hồ sơ thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

- Thanh lý tài sản.

- Rà soát việc kê khai giá dịch vụ giáo dục.

 - Dự thảo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

Bà: Lê Thị Khánh Linh
Bà: Lê Thị Khánh Linh

- Chuyên quản Khối trung học phổ thông bao các quận, huyện: 1;3; Bình Thạnh; Phú Nhuận; Củ Chi, 4;5;6; Nhà Bè; Cần Giờ; các đơn vị trực thuộc.

- Phụ trách xây dựng, phân bổ dự toán, thực hiện công khai dự toán theo quy định.

- Theo dõi chế độ người lao động, chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

 - Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác được phân công

Bà: Ninh Thị Thúy Nga
Bà: Ninh Thị Thúy Nga

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0933785829

Email liên lạc: ngaqldt2013@gmail.com

- Tham mưu công tác quản lý, kế hoạch dử dụng đất; dự án, đề án đầu tư.

- Đảm nhiệm công tác xây dựng, sửa chữa cải tạo nâng cấp trường học.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường học trên địa bàn các quận, huyện.

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo về việc cấp phép thành lập, hoạt động của các trường ngoài công lập; cơ sở giáo dục kỹ năng sống.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện dự án mầm non theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND.

 - Theo dõi, báo cáo chương trình dự án kích cầu.

Bà: Võ Nguyễn Thanh Nhàn
Bà: Võ Nguyễn Thanh Nhàn

- Chuyên quản khối trung học phổ thông bao gồm quận/huyện: 10;11; Gò Vấp; Hóc Môn; 7; 8; 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và Thành phố Thủ Đức.

- Quản lý các Hội, Quỹ thuộc Thành phố

- Theo dõi chế độ bảo hiểm y tế học sinh.

- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác được phân công.

Ông: Nguyễn Thanh Trí
Ông: Nguyễn Thanh Trí

- Kế toán tổng hợp toàn ngành.

- Kế toán chuyên quản Khối trực thuộc, Khối đào tạo, khối Giáo dục Thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện; Phụ trách các báo liên quan đến khối quận, huyện.

- Tham mưu xây dựng các chế độ chính sách, các chương trình, đề án, các hướng dẫn của ngành…

- Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác được phân công

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích