Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

1911/QĐ-GDĐT-VPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-07-2018
2 Về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

3677/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

92/2017/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
4 Về Kiểm soát thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

63/2010/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

48/2013/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
6 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

38/2015/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
7 Về Chính phủ điện tử

(Tải File đính kèm)

36a/NQ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
8 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

(Tải File đính kèm)

30c/NQ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
9 Về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

30/2014/CT-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
10 Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

26/2013/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
11 Ban hành chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020

(Tải File đính kèm)

25/2012/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
12 Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

(Tải File đính kèm)

09/2015/QĐ-TTgPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
13 Về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

(Tải File đính kèm)

07/CT-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
14 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

07/2014/TT-BTPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
15 Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

(Tải File đính kèm)

05/2014/TT-BTPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
12