Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Chủ tịch

Đồng chí NGUYỄN THỊ GÁI
Đồng chí NGUYỄN THỊ GÁI

Điện thoại cơ quan: 38299667

Email liên lạc: ntgai.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Là người đứng đầu Ban Chấp hành, chủ trì các công việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; là thủ trưởng của cơ quan Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Phó Chủ tịch

Đồng chí NGUYỄN MỸ PHI PHỤNG
Đồng chí NGUYỄN MỸ PHI PHỤNG

Điện thoại cơ quan: 38299667

Email liên lạc: nmpphung.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Chính sách Pháp luật, phong trào Văn Thể Mỹ, thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh trong các đơn vị ngoài công lập trực thuộc. Cùng Chủ tịch điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Uỷ viên

Đồng chí LƯU THIÊN ĐỨC
Đồng chí LƯU THIÊN ĐỨC

Điện thoại cơ quan: 38299667

Email liên lạc: ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

+ Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Chính sách pháp luật, phong trào Văn Thể Mỹ, phối hợp hỗ trợ công tác Tuyên giáo, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các CĐGD quận huyện và CĐCS trực thuộc.

*Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát và tham gia phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo và phối hợp hỗ trợ phong trào Văn Thể Mỹ, khánh tiết, công tác thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên trong các đơn vị ngoài công lập. Được ký các văn bản của Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực chuyên đề phụ trách.

Chuyên viên

Đồng chí HUỲNH MINH XUÂN
Đồng chí HUỲNH MINH XUÂN

Điện thoại cơ quan: 38299667

Email liên lạc: hmxuan.sgddt@tphcm.gov.vn

*Chức vụ: 

Chuyên viên Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

* Nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác Văn phòng Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh:

+ Quản lý lưu trữ văn bản, công văn đến, đi, hồ sơ tổ chức của các CĐCS trực thuộc;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ tháng quý, 6 tháng, năm cho Công đoàn cấp trên;

+ Thực hiện đánh máy các văn bản do Thường trực CĐGDTP giao;

+ Phụ trách công tác thủ quỹ Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh:

+ Thực hiện công tác thu, chi tài chính công đoàn của Cơ quan CĐGDTP và CĐCS trực thuộc

+ Thực hiện công tác thu, chi các nguồn hoạt động xã hội từ thiện, các hoạt động khác.

+ Hỗ trợ các hoạt động của công tác nữ công Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích