Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo sẵn sàn tiếp nhận mọi thông tin phản ánh, góp ý về Chương trình Máy tính cho em. Vui lòng góp ý theo mẫu thông tin bên dưới:
Trân trọng!