CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                                   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

CĐCS Trường....................................                                                           ********

            ----------------------

            Số:............/QĐ-KN                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng .......năm ........

 

 

                       MẪU 


 

QUYẾT ĐỊNH

KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

            - Căn cứ điều 1, điều 2 chương I điều lệ Công đoàn Việt Nam ngày 6/11/1998;

            - Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của CĐCS trường ..............................................

            - Căn cứ đề nghị của ..........................................................................................

            - Xét đơn xin gia nhập công đoàn của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

 

                        BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG...............................................

 

                                                                        QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đồng ư kết nạp các anh, chị có tên sau đây vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

                                                (danh sách đính kèm)

 

Điều 2: Các anh, chị có tên trong danh sách ghi ở điều 1 là đoàn viên chính thức của Công đoàn Việt Nam, được tổ chức kết nạp tại Tổ Công đoàn ............................................................

 

Điều 3: Các đoàn viên được kết nạp theo quyết định này có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đoàn viên theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Điều 4: Các anh (chị) có tên ở điều 1, Ban Chấp hành, Tổ công đoàn............................................ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Tổ CĐ ........................................

            "để thực hiện"                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

- Lưu.-                                                                                           CHỦ TỊCH

 

Ghi chuù:

Ñieàu 2 chæ söû duïng khi caàn uûy nhieäm Toå Coâng ñoaøn keát naïp