ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 556/GDĐT-VP

    TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 3  năm 2012

Về thực hiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng các trường Chuyên nghiệp;

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

          Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, qui tŕnh, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Phổ biến nội dung của Thông tư 07/2012/TT-BGD&ĐT đến toàn thể cán bộ quản lư, giáo viên của đơn vị, hướng dẫn các cá nhân đủ tiêu chuẩn thực hiện hồ sơ để xét tặng (đă có trên website SGD&ĐT: www//hcm.edu.vn)

          2. Tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng cấp cơ sở (theo qui định tại mục 1, điều 9), tổ chức xét tặng.

          3. Pḥng Giáo dục và Đào tạo:

        - Tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở từ các đơn vị trực thuộc

        - Tŕnh UBND quận, huyện thành lập Hội đồng cấp quận, huyện theo qui định tại mục 2, điều 9 và thực hiện nội dung qui định tại mục 1, 2, điểm c mục 3 và nội dung mục 4, điều 12.

          4. Các đơn vị trực thuộc Sở (THPT, GDTX, CĐ, TCCN, các đơn vị trực   thuộc khác)

        Sau khi triển khai Thông tư 07/2012/TT-BGD&ĐT:

        - Tổ chức giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm theo qui định tại điểm 1, điều 11

        - Thành lập Hội đồng cấp cơ sở và thực hiện các nội dung qui định tại điểm 2, 3, 4, điều 11.

 

          5. Hồ sơ nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (3 bộ) gồm:

        - Hồ sơ cá nhân (qui định tại mục 1, điều 13)

        - Tờ tŕnh (Mẫu 1.1)

        - Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Mẫu 1.2)

        - Biên bản họp Hội đồng và Kết quả bỏ phiếu tán thành (Mẫu 1.3C)

        - Tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu 1.4)

        - Quyết định thành lập Hội đồng cấp quận, huyện (đối với PGD&ĐT), Quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở (đối với các đơn vị trực thuộc Sở).

          6. Thời gian nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo: hạn chót ngày 16/4/2012.

          7. Căn cứ Điều 13, Thông tư 07/2012/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin mà cá nhân đă kê khai trong hồ sơ.

          Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật.

 

        Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Ban TĐKT thành phố;

- Cụm thi đua IV;

- Pḥng ban Sở;

- Lưu: VT, TĐ (L).

 

GIÁM ĐỐC

(Đă kư)

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn