Chế độ chính sách

Văn bản

421/GDĐT-TC 11/03/2008

Về ủy nhiệm kư duyệt phụ trội trong trường học.

Nghị định

12/CP 26/01/1995 Điều lệ Bảo hiểm xă hội
93/1998/NĐ-CP 12/11/1998 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xă hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
35/2001/NĐ-CP 09/07/2001 Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lư giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xă hội đặc biệt khó khăn
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Chính phủ - Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị có thu.
01/2003/NĐ-CP 09/01/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xă hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
53/2006/NĐ-CP 25/05/2006 Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lư giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xă hội đặt biệt khó khăn

Thông tư

37/TT 14/11/1980 Bộ GD - Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy ĐHSP và CĐSP
06/LĐTBXH-TT 04/04/1995 Hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xă hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ
73/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC 28/12/2000 Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
18/2000/TT-BYT 17/10/2000 Hướng dẫn về hồ sơ và quy tŕnh giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xă hội
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
15/2001/TT-BTCCBCP 11/04/2001 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
87/2001/TT-BTC 30/10/2001 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương tŕnh khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương tŕnh, giáo tŕnh các môn học
105/2001/TT-BTC 27/12/2001 Hướng dẫn quản lư và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước (Hết hiệu lực)
17/2002/TTLT/BTC-BTCCBCP 08/02/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước
11/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH 27/03/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lư giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xă hội đặc biệt khó khăn
81/2002/TT-BTC 16/09/2002 Hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
07/2003/TT-BLĐTBXH 12/03/2003 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ- CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xă hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
60/2003/TTLT-BNV-BTC 25/09/2003 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chế
02/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lănh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
11/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xă hội theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
09/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
03/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương Thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/2005/TTLT/BNV-BTC 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
01/2005/TTLT/BNV-BTC 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
05/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
22/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT 10/08/2005 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
83/2005/TT-BNV 10/08/2005 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
80/2005/TT-BNV 10/08/2005 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có tŕnh độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
79/2005/TT-BNV 10/08/2005 Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
82/2005/TTLT/BNV-BTC 10/08/2005 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
81/2005/TTLT/BNV-BTC 10/08/2005 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá – Thông tin, Y tế và Quản lư thị trường
79 /2005/TT-BTC 15/09/2005 Hướng dẫn quản lư và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
89/2005/TT-BTC 13/10/2005 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xă đă nghỉ việc năm 2005, 2006
33/2005/TT-BGD&ĐT 08/12/20005 Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lănh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập
1001/BGD&ĐT-TCCB --/--/2006 Về việc thực hiện Thông tư số 33/TT-BGD&ĐT
01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đăi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
02/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đăi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
     

Quyết định

37/2001/QĐ-TTg 21/03/2001 Về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xă hội
192/2001/QĐ-TTg 17/12/2001 Về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước
80/2004/QĐ-UB 05/04/2004

Về chế độ trợ cấp ưu đăi đối với cán bộ, công chức-viên chức tại các Ban Quản lư (hành chính Nhà nước đặc thù) thuộcủy ban nhân dân thành phố; các tổ chức Quản lư dự án nhóm A,ODA và lĩnh vực công nghệ thông tin

61/2005/QĐ-TTg 24/03/2005 Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông
140/2005/QĐ-UBND 05/08/2005

Về chế độ, chính sách khuyến khích người có tŕnh độ đại học công tác tại phường-xă, thị trấn

154/2005/QĐ-UBND 22/08/2005

Về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo

244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Về chế độ phụ cấp ưu đăi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
276/2005/QĐ-TTg 01/11/2005 Quy định chế độ phụ cấp ưu đăi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước
246/2005/QĐ-UBND 30/12/2005

Về điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lư hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xă, thị trấn

01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đăi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
114/2006/QĐ-TTg 25/05/2006 Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Quy định

Dự thảo Bộ GD-ĐT - Quy định chế độ công tác giáo viên THCN
3694/UB-TM 04/08/2003 UBND TP.HCM về sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại di động và điện thoại công vụ tại nhà riêng đối với cán bộ lănh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xă hội của thành phố
201/QĐ/TU 31/07/2006 Thành ủy TPHCM - Về chính sách trợ cấp đối với cán bộ nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi.

Quy chế

1654/GD-ĐT 23/11/2005 Sở GD&ĐT - Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính.

Hướng dẫn

1012/LĐTBXH-CSLĐVL 17/04/2001 Bộ LĐTB&XH - Về việc hướng dẫn nghiệp vụ
853/BHXH-QLT 24/05/2001 Bảo hiểm XH Việt Nam - Về việc xử lư hồ sơ bị thiêu, mất để cấp sổ BHXH
1012/LĐTBXH-CSLĐVL 17/04/2001 Bộ LĐTB&XH - Về việc thực hiện chế độ việc làm.
121/GDĐT-TC 02/04/2003 Sở GD&ĐT - Về việc hướng dẫn các biện pháp tăng cường quản lư dạy thêm, học thêm trong học sinh phổ thông.
05/HD/TC 23/03/2005 Ban Tổ chức Thành ủy - Tiếp tục thực hiện quy định tạm thời số 325-QĐ/TU ngày 28/03/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy
02/HDLT/GDĐT-XĐGN 29/08/2005 Liên Sở GDĐT và Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm - Về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, tiền cơ sở vật chất cho học sinh là thành viên hộ năm học 2005-2006.
1096/KH-SNV 19/09/2005 Sở Nội vụ - Kế hoạch thực hiện các thông tư mới và nâng lương niên hạng 2005
33/2005/TT-BGD&ĐT 02/12/2005 Bộ GD&ĐT - Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lănh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
10293/BGD&ĐT-HSSV 28/12/2005 Bộ GD&ĐT - Về việc triển khai thực hiện quyết định 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
----- 28/03/2006 Sở GD&ĐT - Về việc hướng dẫn chi kinh phí hỗ trợ cập nhật tin HCM City Web.
18-HĐ/TC 03/08/2006 Ban Tổ chức Thành ủy - Thực hiện quy định tạm thời về chính sách trợ cấp đối với cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Tờ tŕnh

489/GDĐT-TC 14/06/2005 Sở GD&ĐT - Về việc phê duyệt đề án khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính.

Thông báo

474/TC-HCSN 21/01/2005 Sở Tài chính - Kết quả thẩm tra việc phân bổ dự toán năm 2005
97/GDĐT-TC 11/03/2005 Sở GD-ĐT - Về việc giải quyết thuyên chuyển CBCCVC năm học 2005-2006
135/GDĐT/TC 31/03/2005 Sở GD-ĐT - Về việc báo cáo chuyển xếp lương mới ngành GD&ĐT TP.HCM
199/GDĐT-TC 18/04/2005 Sở GD-ĐT - Về việc đăng kư thi nâng ngạch công chức năm 2005
748/CV-SNV 07/07/2005 Sở Nội vụ - Về việc báo cáo thực hiện quyết định số 80/2004/QĐ-UB của UBNND TP.
61/BC-UBND 02/08/2005 UBND TP - Báo cáo sơ kết t́nh h́nh thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính đối với Sở ngành, quận huyện (năm 2003-2004) thí điểm khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường xă thị trấn (năm 2004).