Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản

 

Để triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn pḥng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản, Văn pḥng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đă có Công văn số 4897/VP-HC ngày 12 tháng 9 năm 2006 về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản kèm theo 28 mẫu văn bản để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố. Hơn 2 năm thực hiện Thông tư 55, hầu hết các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đă triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 55. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn c̣n nhiều văn bản ban hành có sai sót về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày.
 

Thực hiện Công văn số 135/VTLTNN-NVĐP ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đôn đốc thực hiện Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn pḥng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản, Văn pḥng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Sở - ban - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các Tổng Công ty 90, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiếp tục triển khai, hướng dẫn đến các Pḥng, Ban trực thuộc để thực hiện nghiêm túc Thông tư 55 và Công văn số 4897/VP-HC ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Văn pḥng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
 

Giao cho Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Tin học thành phố phối hợp với Pḥng Hành chính-Tổ chức trong  quư II năm 2008, lập kế hoạch đi kiểm tra một số đơn vị trong thành phố về thực hiện Thông tư 55.
Văn pḥng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện soạn thảo văn bản theo
35 mẫu văn bản.

Phụ lục

MẪU TR̀NH BÀY VĂN BẢN

(Kèm theo Công văn số  2108 /VP-HCTC ngày 25 tháng 3 năm 2008

của Văn pḥng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố)

_______

 

Mẫu số 1: Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 2: Quyết định Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 3: Quy định, Quy chế (ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 4: Quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền chung).

Mẫu số 5: Quyết định (quy định trực tiếp) hoặc quyết định cá biệt.

Mẫu số 6: Quyết định tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 7: Quyết định chung (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân).

Mẫu số 8: Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 9:  Chương tŕnh của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 10: Công văn (kư thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố).

Mẫu số 11: Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền chung).

Mẫu số 12: Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 13: Công văn (kư thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố).

Mẫu số 14: Tờ tŕnh của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mẫu số 15:  Thông báo của Văn pḥng HĐND và UBND thành phố.

Mẫu số 16: Công văn truyền đạt của Văn pḥng HĐND và UBND thành phố.

Mẫu số 17: Công văn nhắc nhở của Văn pḥng HĐND và UBND thành phố.

Mẫu số 18: Công văn Đính chính.

Mẫu số 19: Thư mời Hội nghị (hoặc mời họp).

Mẫu số 20: Mời đưa tin.

Mẫu số 21: Thư hoăn họp.

Mẫu số 22:  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Mẫu số 23: Quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

Mẫu số 24:  Công văn của Hội đồng nhân dân thành phố.

Mẫu số 25:  Quyết định của Sở - ngành thành phố.

Mẫu số 26: Công văn của Sở - ngành thành phố.

Mẫu số 26A: Thơ mời họp của Sở - ngành thành phố.

Mẫu số 27: Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 28: Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 29:  Quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 30: Công văn của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 30A: Thư mời họp của VP Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 31: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 32: Quyết định của Hội đồng nhân dân quận - huyện.

Mẫu số 33: Công văn của Hội đồng nhân dân quận - huyện.

 

Ngày 06 tháng 5 năm 2005, Bộ Nội vụ và Văn pḥng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản.

Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xă hội, tổ chức xă hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.


- Nội dung Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về thể thức tŕnh bày văn bản


- Phụ lục I

- Phụ lục II

- Phụ lục III

- Phụ lục IV

- Phụ lục V
 
Công tác văn thư - Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ban hành hành ngày 08/4/2004, Chính phủ quy định: ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kư tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức, và có thể giao cho cấp phó của ḿnh kư thay các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách...
Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho một cán bộ phụ trách dưới ḿnh một cấp kư thừa uỷ quyền một số văn bản mà ḿnh phải kư. Việc giao kư thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác kư...
Viêc đóng dấu được quy định như sau: dấu đóng phải rơ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định, khi đóng dấu lên chữ kư th́ dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ kư về phía bên trái, việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người kư văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục...
Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư