Về Trang Chủ

 

Năm học 2009-2010

Năm học 2010-2011

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015        

 

- Văn bản số 1265/SY-GDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2014 "Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2014 – 2015". Ngày 17/9/2014

- Văn bản số 6703/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014” trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 16/9/2014

- Văn bản số 1250/GDĐT-CĐGD ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1249/GDĐT-CĐGD ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1237/KH-GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1231/GDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2014-2015". Ngày 12/9/2014

- Văn bản số 1232/GDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Về triển khai thực hiện các biện pháp pḥng ngừa, ứng phó với t́nh huống băo mạnh, siêu băo ảnh hưởng". Ngày 12/9/2014

- Văn bản số 1205/KH-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014"Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1206/GDĐT-VP ngày 09 tháng 9 năm 2014 "V/v thực hiện Kế hoạch số 4604/KH –UBND về tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH-BHYT trên địa bàn huyện". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1203/GDĐT-VP ngày 08 tháng 9 năm 2014 "Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐGDNGLL năm học 2014-2015". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1122/BC-GDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014 "Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015". Ngày 26/8/2014