SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA

 


 Số: 1946./GDĐT-VP

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


        TP. Hồ Chí Minh,  ngày  12  tháng 8 năm 2011

   

KẾ HOẠCH  

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011-2012

 

Phần I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA

 NĂM HỌC 2010-2011

 

I- ĐẶC ĐIỂM T̀NH H̀NH

1.     Thuận  lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các pḥng ban của Sở và lănh đạo các Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hoạt động thanh tra của Thanh tra Sở và các Pḥng Giáo dục và Đào tạo trong những năm gần đây được đầu tư, tăng cường tính chủ động tích cực;

- Đội ngũ cán bộ quản lư- giáo viên- nhân viên các đơn vị có nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của từng cơ sở và toàn ngành.

- Kinh phí và các phương tiện cho hoạt động thanh tra đă được quan tâm hơn.

2- Khó khăn

- Khối trường THPT có tổng cộng 163 đơn vị, trực thuộc quản lư của Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng hiện nay chỉ có 01 cán bộ thanh tra phụ trách.

- Cán bộ phụ trách thanh tra tại Pḥng Giáo dục và Đào tạo c̣n kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên chưa có thời gian đầu tư nhiều cho công tác thanh tra;

- Mạng lưới cộng tác viên thanh tra của Sở và Pḥng Giáo dục và Đào tạo được xây dựng đều khắp tại các bậc học, số lượng khá đông ( hơn 1500 người) cần được tiếp tục đầu tư bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ thanh tra, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ này.

II.  Hiệu quả đạt được trên các mặt công tác, nhiệm vụ được giao:

Thanh tra Sở đă tập trung cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu của kế hoạch của Sở Giáo dục, trong năm học 2010-2011 đạt được kết quả như sau:

 

 

 

2.1 Xây dựng kế hoạch thanh tra:

- Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thanh tra năm học tŕnh Giám đốc Sở phê duyệt và hướng dẫn các Trưởng Pḥng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra năm học tŕnh Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lư ban đầu xác định các công việc trọng tâm mà Thanh tra Sở và các Pḥng Giáo Dục sẽ thực hiện trong năm học; Đổi mới việc xây dựng chương tŕnh, kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó tập trung thực hiện việc xây dựng nội dung thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

2.2 Tăng cường công tác tập huấn và giao ban công tác thanh tra:

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Thường trực thanh tra các Pḥng Giáo dục, đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Nội dung tập huấn gồm: nhiệm vụ năm học, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh Tra Bộ, Sở Giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học, một số kinh nghiệm trong kiểm tra an toàn tại trường mầm non, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, công tác thanh tra coi thi, chấm thi, công tác tiếp công dân và xử lư đơn khiếu nại, tố cáo. Số lượt tập huấn: 7. Số lượt người được tập huấn: 750 người.

- Tổ chức tốt việc thực hiện quy định giao ban định kỳ của Thường trực thanh tra các Pḥng Giáo dục.

2.3 Củng cố lực lượng thanh tra:

- Củng cố lực lượng thanh tra từ Sở đến các Pḥng Giáo dục. Ngay từ trong tháng 8, việc chuẩn bị rà soát đội ngũ cộng tác viên đă được triển khai, phối hợp với các pḥng chuyên môn của Sở để lựa chọn bổ sung, thay thế ngay những người nghỉ hưu hay v́ các lư do khác không tham gia được. Tŕnh Giám đốc Sở công nhận 1.756 cộng tác viên thanh tra của Sở và các Pḥng Giáo dục và Đào tạo.

2.4 Tăng cường thanh tra hành chính và chuyên ngành:

Bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở đă xây dựng nội dung thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trọng tâm của Thanh tra Sở. Thực hiện triển khai Quyết định thành lập các Đoàn Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm 2 đợt ( đầu học kỳ 1, 2 )

2.4.1 Kết quả thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục (CSGD):

Tổng số đơn vị đă thanh tra: 38 ( tỉ lệ 18,3% ), trong đó THPT: 19( tỉ lệ 11,65%), TTGDTX: 4(15,4%), Cơ sở khác: 15(27,8%).

2.4.2- Kết quả thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo:

Tổng số giáo viên đă được thanh tra: 687/6400( tỉ lệ 10,7% ), trong đó THPT: 646( tỉ lệ 10,54%), TTGDTX: 41(10,25%), Cơ sở khác: không có.

2.4.3 Thực hiện thanh tra chuyên đề:

-   Thanh tra việc quản lư và sử dụng thiết bị dạy học : 15 cuộc thanh tra, 15 đơn vị.

-   Thanh tra quản lư tài chính, tài sản với: 18 cuộc thanh tra, 18 đơn vị.

-   Thanh tra công tác quản lư của Hiệu trưởng, Giám đốc TT/GDTX, Hiệu trưởng trường TCCN: 30 cuộc thanh tra, 34 đơn vị.

-   Thanh tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động dạy học các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, Ngoại ngữ - Tin học ngoài giờ: 08 cuộc thanh tra, 15 đơn vị.

-   Thanh tra các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài: 04 cuộc thanh tra, 08 đơn vị.

-   Tuyển sinh đầu cấp: với 26 cuộc thanh tra, 29 đơn vị.

-   Kiểm tra các Hội đồng cấp chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học: 12 cuộc.

-   Thi nghề phổ thông: với 02 cuộc, 7 đơn vị.

2.5 Thực hiện nghiêm việc xử lư vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đă tăng cường thực hiện việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm. Tham mưu cho Giám đốc đưa thông tin lên trang Web của ngành về các trường hợp đă xử phạt vi phạm hành chính. Trong năm học Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đă ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với tổng số tiền là 49.950.000 đồng. 

2.6 Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Xem xét, nghiên cứu, phân loại và tham mưu giúp Giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong năm học, Thanh tra Sở đă tiếp nhận khoảng 89 đơn thư, khiếu nại, tố cáo và đă phân loại, xử lư theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Kết quả đă xử lư 100% đơn thư.

2.7  Nhận định chung:

a- Kết quả đạt được

- Thanh tra giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đă nắm vững các chỉ đạo của Bộ, Sở, Ủy ban nhân dân các cấp; bám sát chương tŕnh, kế hoạch thanh tra được phê duyệt, t́nh h́nh thực tế tại cơ sở để chủ động tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm học 2010-2011;

- Phát hiện, thúc đẩy giới thiệu những nhân tố tích cực, điển h́nh, năng động, sáng tạo; đồng thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm dẫn đến những sai phạm, nâng cao ư thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực quản lư trong ngành.

- Với h́nh thức thanh tra chuyên đề hay lồng ghép trong các cuộc thanh tra toàn diện Thanh tra Sở đă nắm được hoạt động chung của các đơn vị trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, trường Trung cấp Chuyên nghiệp và Pḥng Giáo dục và Đào tạo.

-   Công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Giám đốc Sở đă mang lại hiệu quả cao, qua đó đă thúc đẩy việc điều chỉnh, khắc phục các sai sót của cơ sở  trên cơ sở kiến nghị của thanh tra.

- Tham mưu tốt cho Ban Giám đốc và hướng dẫn các Pḥng Giáo dục và Đào tạo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định.

-   Việc thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đă được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan nhằm giáo dục các cá nhân, tổ chức có vi phạm nhận thức được sai phạm, tự nguyện sửa chữa, thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định hoặc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và nhằm uốn nắn, pḥng ngừa việc vi phạm pháp luật và các quy định của ngành đối với các đơn vị c̣n lại.

-    Tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đơn vị, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nghiệp vụ thanh tra thi cho đội ngũ cán bộ thanh tra Pḥng Giáo dục và Đào tạo, cộng tác viên thanh tra, cán bộ quản lư các đơn vị.

- Bước đầu đă tham mưu Ban Giám đốc về chế độ bồi dưỡng cho CTV thanh tra theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b- Tồn tại:

- Trong khi thực hiện thanh tra toàn diện đơn vị, do khối lượng công tác chuyên môn các Pḥng ban nhiều nên phần nào đă ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kết luận thanh tra theo quyết định.

- Một số quận huyện, thường trực thanh tra Pḥng Giáo dục và Đào tạo mới được bổ sung chưa nắm vững nghiệp vụ, chưa có kinh nghiệm, chưa đầu tư cho việc hướng dẫn nghiệp vụ cộng tác viên, cán bộ quản lư;

- Một số đơn vị trường học chưa thực hiện tốt quy tŕnh tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nên t́nh trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp cũng c̣n xảy ra, cần được tiếp tục bồi dưỡng, chỉ đạo khắc phục hiện tượng trên.

c- Bài học kinh nghiệm:

Đạt được những kết quả vừa nêu, Thanh tra Sở đă đúc rút được những bài học kinh nghiệm quan trọng như sau:

- Chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Sở trong công tác thanh tra;

- Phối hợp tốt với các pḥng, ban chức năng đạt hiệu quả hơn;

- Nâng cao tính chủ động trong hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra Sở, Pḥng Giáo dục và Đào tạo, việc tự kiểm tra nội bộ của từng cơ sở giáo dục;

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra sẽ giúp thúc đầy việc ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành;

- Tiếp tục đầu tư tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra của Sở và Pḥng Giáo dục và Đào tạo.

Phần 2: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011- 2012

 Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức  Thanh tra giáo dục theo quy định  của Luật Giáo dục; căn cứ tình hình và yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Tiếp tục thực hiện đổi mới nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” , Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề ra kế hoạch công tác năm học 2011- 2012 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra.

- Phát huy vai tṛ tham mưu cho Ban Giám đốc, tích cực phối hợp tốt với các pḥng ban chuyên môn để nâng cao hiệu quả thanh tra, nâng cao hiệu lực quản lư nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành, tạo được sự đồng thuận của xă hội về công tác giáo dục của thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Tăng cường phát hiện phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh và xử lư kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực của đơn vị, cá nhân, thực hiện nhiệm vụ “ chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lư, công khai chất lượng giáo dục ” tại cơ sở.

2.  Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện chủ đề năm học Tiếp tục thực hiện đổi mới nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” . Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành

-  Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của hoạt động của Thanh tra Sở, Pḥng Giáo dục và Đào tạo;

 - Tổ chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, các văn bản khác có liên quan; tập trung thanh tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

-  Tăng cường thanh tra chuyên đề, thanh tra hành chính  đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền và các cơ sở giáo dục  thuộc diện quản lư theo quy định của Nghị định 115/2010 ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lư nhà nước về giáo dục.

- Thanh tra việc thực hiện Luật pḥng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lăng phí.

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật định.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, tŕnh độ nghiệp vụ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra.

- Tham mưu Giám đốc bổ sung nhân sự thay thế cho các đồng chí sắp nghỉ theo chế độ và tăng cường thêm cán bộ phụ trách thanh tra khối THPT, đại học.

- Phối hợp với pḥng Pháp chế tổ chức tập huấn Luật Thanh tra năm 2010.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên, thanh tra coi, chấm thi cho lực lượng cộng tác viên thanh tra THPT, GDTX, cộng tác viên, cán bộ phụ trách thanh tra Pḥng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung cấp chuyên nghiệp.

- Nhận xét, đánh giá, nhân điển h́nh trong toàn ngành các mô h́nh, cơ sở giáo dục thực hiện tốt. Thực hiện công khai các kết luận thanh tra và việc xử lư các đơn vị, cơ sở giáo dục vi phạm bị xử lư, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ cho Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, Ban Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

-  Trong các cuộc họp giao ban cán bộ thường trực thanh tra Pḥng Giáo dục và đào tạo tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra.

2. Công tác thanh tra chuyên ngành:

Tập trung thanh tra việc tuyển sinh của các đơn vị thuộc các ngành học, bậc học; việc thực hiện Thông tư 09/ 2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; công tác quản lư tài chính, tài sản; thực hiện quy định của ngành đối với các trường ngoài công lập; việc duy tŕ kết quả phổ cập trung học phổ thông, hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi.

2.1. Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên :

- Xây dựng kế hoạch thanh tra toàn diện nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên đảm bảo tỷ lệ 10% tổng số đơn vị giáo dục  và tổng số giáo viên của đơn vị  trực thuộc Sở.

- Phối hợp với các pḥng ban chuyên môn, chức năng thực hiện thanh tra toàn diện các cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo quy định của Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

2.2. Thanh tra chuyên đề :

2.2.1. Đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền:

- Thanh tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm học Tiếp tục thực hiện đổi mới nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi ”, các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động.

- Thanh tra công tác quản lư dạy thêm học thêm; việc thực hiện kiến nghị kết luận sau thanh tra; công tác tuyển sinh đầu năm 

- Thanh tra công tác chỉ đạo hoạt động quản lư giáo dục và giảng dạy đối với pḥng Giáo dục và Đào tạo.

2.2.2. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền:

- Thanh tra công tác quản lư của hiệu trưởng về: chuyên môn, sử dụng đội ngũ nhà giáo, liên kết đào tạo, quản lư và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Thanh tra tính pháp lư, thực hiện quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục, các trường Cao đẳng, Đại học thuộc diện quản lư theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lư nhà nước về giáo dục và thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

2.3. Thanh tra thi:

Tổ chức thanh tra các kỳ thi TN THPT, tuyển sinh lớp 10, thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và  thi khác do Sở GD&ĐT tổ chức theo quy chế  thi và Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

3. Thanh tra hành chính:

Thanh tra về công tác quản lư tài chính, việc thu, chi các nguồn thu ngoài ngân sách, các nguồn thu hỗ trợ từ cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân khác; quy tŕnh mua sắm, sử dụng, thanh lư tài sản; việc thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”; thực hiện quy chế dân chủ của các cơ sở giáo dục công lập.

4. Thanh tra việc thực hiện Luật pḥng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lăng phí:

- Phối hợp với Pḥng Pháp chế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật pḥng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lăng phí; Quy chế dân chủ tại cơ sở trường học.

- Phối hợp với Văn pḥng Sở, pḥng Tổ chức cán bộ, pḥng Kế hoạch- tài chính tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra liên quan đến việc công khai trong đầu tư xây dựng,  mua sắm trang thiết bị, sử dụng kinh phí, thực hiện các chế độ của cán bộ, giáo viên và công nhân viên, thực hiện công khai minh bạch  quản lư tài chính, tài sản,  quản lư nhân sự ở các đơn vị trực thuộc Sở.

5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:

- Kiểm tra việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp Văn pḥng Sở xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tiếp dân của cơ quan.

- Phối hợp với các pḥng ban thuộc Sở, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đúng pháp luật, kịp thời, không để đơn thư tồn động, kéo dài và tránh để xảy ra diễn biến phức tạp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN CỦA THANH TRA SỞ:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công tác phụ trách

1

Nguyễn Văn Nam

Chánh thanh tra

Phụ trách tổ chức; công tác thanh tra THPT; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

2

Bùi Thị Diễm Thu

Phó Chánh thanh tra

 

Phụ trách công tác thanh tra khối GDCN&ĐH; GDTX

3

Nguyễn Quang Sơn

Phó Chánh thanh tra

Phụ trách công tác thanh tra pḥng GD-ĐT; phụ trách địa bàn PGD Quận 1, 3, 5, Tân Phú và huyện Cần Giờ

4

Lưu Thanh Ṭng

Thanh tra viên chính

Phụ trách công tác thanh tra các trường khối THPT

5.

Đỗ Thanh Phương

Thanh tra viên

Phụ trách công tác thanh tra ngành học GDTX, thực hiện các báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT

6.

Phạm Quốc Vũ

Thanh tra viên

Phụ trách công tác thanh tra ngành học GDCN&ĐH

7

Bùi Văn Bổn

Thanh tra viên

Phụ trách công tác thanh tra cấp THCS và công tác thanh tra của các PGD Q.10, 11, 12, G̣ Vấp, huyện Hóc Môn và Củ Chi

8

Lê Văn Dần

Thanh tra viên

Phụ trách thanh tra bậc Tiểu học và công tác thanh tra  của các PGD Q.6, 7, 8, Tân B́nh; huyện B́nh Chánh và Nhà Bè

9

Hồ Hữu Lễ

Thanh tra viên

Phụ trách thanh tra ngành học Mầm non và công tác thanh tra của các PGD Q.4, 9, 2, Thủ Đức, B́nh Thạnh, Phú Nhuận; xử lư đơn thư khiếu nại- tố cáo, thực hiện các báo cáo định kỳ cho Văn pḥng SGDĐT, Thanh tra thành phố.

10

Tạ Thị Diệu Lê

Chuyên viên

Phụ trách thanh tra tài chính; công tác văn thư

 

IV. LỊCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG:

Tháng, năm

Nội dung chính

8/2011

- Thanh tra thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra trường TC Tây Nam Á, TC Âu Việt

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác “Kiểm tra nội bộ” cho Ban Giám đốc các Trung tâm GDTX

- Họp giao ban cán bộ phụ trách thanh tra quận (huyện) lần 1

- Tập huấn nghiệp vụ  công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ nhà trường cho PGD&ĐT quận Phú Nhuận và quận Tân Phú.

- Tổng kết hoạt động thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2010-2011.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2011-2012.

- Thanh tra thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Tư thục Hưng Đạo năm học 2010-2011.

9/2011

- Thanh tra thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra trường TC Tây Bắc, TC Sài Gòn

- Thanh tra TTGDTX Quận 1

- Thanh tra Cơ sở NN-TH: Minh Trung, Dương Đông, Tân Tiến (Q1)

- Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, trách nhiệm giải quyết Khiếu nại, tố cáo của thủ truởng đơn vị cho PGD&ĐT quận 8 và quận 6.

- Thanh tra chuyên đề tuyển sinh và thu tiền đầu năm tại các pḥng GD&ĐT.

- Triển khai Quyết định thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2011-2012 (lần 1).

- Thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Hữu Tiến năm học 2010-2011.

- Thanh tra chuyên đề dạy thêm học thêm trường THPT Trần Hữu Trang, THPT Lương Thế Vinh; thanh tra chuyên đề thực hiện kế hoạch giáo dục trường THPT dân lập Quốc Trí.

- Thanh tra việc thực hiện công tác pḥng, chống tham nhũng: THPT Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực.

10/2011

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường TC Kinh tế công nghệ Gia Định.

- Thanh tra Cơ sở NN-TH: Thiên Hà (Q2), Việt Anh Hàn, Nam  Tây Úc, Hàn Nhật Thái Dương (Q3)

- Thanh tra TT GDTX Quận 3, Quận 5

 - Bồi dưỡng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Giám đốc TTGDTX và Thanh tra các trường TCCN

- Thanh tra công tác tuyển sinh và thu tiền đầu năm tại các pḥng GD&ĐT, trường THPT

- Thanh tra công tác quản lư các trường ngoài công lập, có yếu tố nước ngoài của Pḥng GD&ĐT Quận 5

- Thanh tra công tác quản lư, chỉ đạo hoạt động giáo dục và giảng dạy pḥng GD&ĐT Quận Tân Phú

- Họp giao ban cán bộ phụ trách thanh tra quận (huyện) lần 2

- Thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Tư thục Đăng Khoa năm học 2010-2011.

- Thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Dân lập Việt Úc, THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Thanh tra chuyên đề về quản lư tài chính trường THPT Nguyễn Du.

11/2011

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường TC Cửu Long

- Thanh tra TTGDTX Quận 6

- Thanh tra Cơ sở NN-TH: Liên Lục Địa, Anh Úc Mỹ, Rạng Đông (Q4)

- Thanh tra công tác quản lư, chỉ đạo hoạt động giáo dục và giảng dạy pḥng GD&ĐT quận 8; thanh tra chuyên đề công tác quản lư pḥng GD&ĐT quận 1.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra của Giám đốc  tại pḥng GD&ĐT Quận 4

- Thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Tư thục Bắc Sơn năm học 2010-2011.

- Thanh tra toàn diện trường THPT An Lạc.

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trường THPT Thủ Đức.

12/2011

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường TC tổng hợp Đông Nam Á

- Thanh tra cơ sở NN-TH: Quốc tế, Nguyễn Trăi, Tân Tri Giao, Thế giới Giáo dục (Q5)

- Thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo và Luật pḥng chống tham nhũng tại pḥng GD&ĐT huyện Nhà Bè

- Thanh tra công tác quản lư các trường ngoài công lập, có yếu tố nước ngoài của Pḥng GD&ĐT Quận 2

- Thanh tra chuyên đề công tác quản lư Pḥng GD&ĐT quận 10.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra tại PGD&ĐT Quận 11 và  trường MN 19/5

- Tập huấn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra nội bộ nhà trường cho pḥng GD&ĐT quận 9

- Thanh tra toàn diện trường THCS - THPT Hoa Lư, THPT Hoàng Hoa Thám

- Thanh tra chuyên đề  thanh tra chuyên đề quản lư tài chính trường THPT Vơ Trường Toản; thực hiện các cuộc vận động, phong trào trường THPT Vơ Thị Sáu.

1/2012

- Báo cáo Bộ: Sơ kết HKI công tác thanh tra

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường TC Tin học – Kinh tế Sài Gòn (Bình Thạnh)

- Triển khai Quyết định thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2011-2012 (lần 2).

- Thanh tra toàn diện trường Tư thục Việt Âu.

- Thanh tra chuyên đề thực hiện kế hoạch giáo dục trường Tư thục trường Trần Nhân Tông

- Thanh tra công tác quản lư, chỉ đạo hoạt động giáo dục và giảng dạy pḥng GD&ĐT quận 6.

- Họp giao ban cán bộ phụ trách thanh tra quận, huyện lần 3

2/2012

- Thanh tra toàn diện trường THPT B́nh khánh, trường THCS-THPT Đức Trí.

- Thanh tra chuyên đề quản lư tài chính trường THPT Cần Thạnh; thực hiện kế hoạch giáo dục trường THPT Tư thục Hồng Hà

- Thanh tra Cơ sở NN- TH: Việt Úc Mỹ, Liên Việt Úc (Q6)

- Thanh tra TTGDTX: Hóc Môn, Tân Phú

- Thanh tra công tác quản lư các trường ngoài công lập, có yếu tố nước ngoài của pḥng GD&ĐT Quận Phú Nhuận, B́nh Thạnh.

- Thanh tra toàn diện trường Mầm non Nam sài G̣n.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra của Giám đốc  tại pḥng GD&ĐT Quận 11

3/2012

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường TC Quang Trung

- Thanh tra TTGDTX: Thủ Đức, Gò Vấp

- Thanh tra Cơ sở NN-TH: Cộng Đồng Anh, Âu Á, Việt Thi, Úc Sài Gòn (Q7)

- Thanh tra chuyên đề trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và pḥng chống tham nhũng tại pḥng GD&ĐT Quận 12

- Thanh tra chuyên đề công tác quản lư tại Pḥng GD&ĐT Quận G̣ Vấp

- Thanh tra công tác quản lư, chỉ đạo hoạt động giáo dục và giảng dạy pḥng GD&ĐT quận 9

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra của Giám đốc tại pḥng GD&ĐT quận 3.

- Thanh tra toàn diện trường THPT Long Thới, trường THPT Tư thục Đinh Thiên Lư, trường THPT Nhân Việt.

- Thanh tra chuyên đề dạy thêm học thêm trường THPT Nguyễn Thị Diệu; thanh tra chuyên đề về tổ chức cơ sở giáo dục trường THCS-THPT Bác Ái

4/2012

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

- Thanh tra chuyên đề quản lư về việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Bộ, Thành phố và chủ đề năm học của Sở tại PGD&ĐT Quận 7

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra của Giám đốc tại pḥng GD&ĐT huyện B́nh Chánh

- Họp giao ban cán bộ phụ trách thanh tra quận, huyện lần 4

- Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết cho thanh tra thi TN/THPT năm 2012 và các kỳ thi khác

5/2012

- Thanh tra chuyên đề thực hiện Quy chế hoạt động trường Cao đẳng KT kỹ thuật Sài Gòn

- Báo cáo TK hoạt động thanh tra 2011-2012

- Tập huấn thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2012

6/2012

- Thanh tra thi TNTHPT, tuyển sinh lớp 10, các kỳ thi khác.

- Chấm điểm thi đua các đơn vị trực thuộc và pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

7/2012

- Tham gia đánh giá thi đua các trường trực thuộc, khối pḥng GD&ĐT

- Thanh tra phúc khảo tuyển sinh lớp 10, lớp 6 và thanh tra các kỳ thi tuyển sinh Tiếng Hoa và Tiếng Pháp

- Duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012- 2013

- Tổng kết công tác năm học 2011- 2012 và triển khai kế hoạch, phương hướng công tác năm học 2012- 2013.

 

Duyệt của Giám đốc SGD&ĐT                                 CHÁNH THANH TRA

 

              Đă kư                                                                              Đă kư

 

 

Lê Hồng Sơn                                                         Nguyễn Văn Nam