ỦY BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

 


    Số : 4459 / GDĐT – TH                                        TP.Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng  12  năm 2013

 

Về Thống kê phần mềm GD Tiểu học

theo mẫu của Bộ (EQMS).

 

Kính gửi : Trưởng Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

 

 

Thực hiện công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Triển khai phần mềm quản lí chất lượng giáo dục tiểu học;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Pḥng GD&ĐT thực hiện triển khai như sau:

1.      Cử cán bộ (đă dự tập huấn ngày 09/12 và 10/12) tập huấn lại cho các trường cách lấy file mẫu trong trang website http ://tieuhoc.moet.gov.vn (có phần hướng dẫn và giải thích các khái niệm).

2.      Chỉ đạo các trường tiến hành cập nhật trên file excel nói trên theo đúng hướng dẫn (tuyệt đối không mở khóa, chèn hay thêm bớt cột).

3.      Gởi file đă cập nhận dữ liệu cho Pḥng GD&ĐT theo cách đă được tập huấn (vào trang : http//eqms.eos.edu.vn, đăng nhập theo hướng dẫn).

4.      Riêng ḱ đầu năm, các trường vẫn phải cập nhật lại theo mẫu mới này.

 

            Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai tập huấn cách sử dụng cho các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạn chót cho ḱ giữa năm là ngày 10/01/2014 và hạn chót cho ḱ đầu năm là 15/2/2014. Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với Pḥng GD Tiểu học (Tâm, ĐT 0908 547 812).

 

                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Giám đốc                                                                              (đă kư và đóng dấu)

  “để báo cáo”

-    Lưu :VT,TiH.

Nguyễn Hoài Chương