Quy định về tuyển dụng và quản lư người nước ngoài

làm việc tại Việt Nam

 

 Ngày 25 tháng 3 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lư người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này gồm 4 Chương và 21 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2008.

Qua bốn năm thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP không c̣n phù hợp với t́nh h́nh thực tế trong việc tuyển dụng và quản lư người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, Chính phủ đă ban hành Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2011).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc nghiên cứu, phổ biến, thực hiện các quy định về tuyển dụng và quản lư người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Pḥng Pháp chế - Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng văn bản hợp nhất Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP.

 Trong văn bản hợp nhất này, những phần in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

Pḥng Pháp chế đề nghị các đơn vị phổ biến đầy đủ các quy định trên đến toàn thể CB, CC, VC và người lao động tại đơn vị ḿnh./.

 

(Nhấn vào đây để xem chi tiết)