ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

ĐOÀN THANH TRA

Text Box: Mẫu 1

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------------------------------------------

   TP/ Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 5 năm 2012

 

                                                                                      BIÊN BẢN

Thanh tra công tác coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

 Năm học 2011 – 2012

 

 

Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số:...... /QĐ-GDĐT-TTr ngày....../5/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã tiến hành thanh tra tại: Hội đồng coi thi ....................................................................................

Thời gian thanh tra: từ ngày ....... đến ngày ....... tháng 6 năm 2012.

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CÁN BỘ THANH TRA  ĐÃ TIẾN  HÀNH

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. SỐ LIỆU CHUNG VỀ KỲ THI

1. Hội đồng coi thi (HĐCT)

          - Số phòng thi: ……………………………….

- Số lãnh đạo HĐCT: …, Thư ký: ……, giám thị: ………Công an:……, Bảo vệ: ……., Y tế: ………….

          - Số cán bộ thanh tra của Sở: ………………………………………..

          2. Thí sinh (TS)

          - Số TS dự thi:

 

 

Ngữ văn

Hóa học

Địa lý

Lịch sử

Toán

Ng/ngữ (Vật lý)

Số TS dự thi

 

 

 

 

 

 

 Số TS vắng

 

 

 

 

 

 

 

          Trong đó: - Số TS đến muộn không được dự thi: ………………………

          - Số TS không dự thi vì những lý do khác:…………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

          II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          2. Công tác tập huấn nghiệp vụ, học tập quy chế thi và các quy định có liên quan đến kỳ thi

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          3. Phương án bố trí giám thị trong và ngoài phòng thi,  công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          4. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi

          - Phương án phối hợp với các cơ quan liên quan

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          - Biện pháp đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, phòng ngừa gây rối và xử lý tình huống bất thường

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          - Phương tiện thông tin liên lạc của HĐCT với Ban Chỉ đạo thi  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Thực hiện quy chế thi

- Việc thực hiện quy chế của những người tham gia kỳ thi……………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

          - Số giám thị: …… Công an: ……. Bảo vệ: ….. Y tế: … vi phạm quy chế thi bị lập biên bản; hình thức xử lý: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

          - Số thí sinh vi phạm quy chế thi bị lập biên bản: ……..(trong đó số TS  mang tài liệu: …… điện thoại di động: ………. các vi phạm khác: …………) hình thức xử lý: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

          - Số TS nhờ người khác thi hộ:………………..thi kèm:………………….

          - Tình hình đặc biệt khác diễn ra trong quá trình coi thi:………………….

.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

          II. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ THANH TRA (Theo từng nội dung đã thanh tra)

1. Ưu điểm ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Nhược điểm

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ THANH TRA

          1. Với Sở GD&ĐT

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Với Bộ GD&ĐT

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

  LÃNH ĐẠO HĐ COI THI                                             CÁN BỘ THANH TRA

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

ĐOÀN THANH TRA

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Mẫu 3

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ

          Về các vấn đề cần khắc phục

  

 

       Hôm nay, vào hồi……h……ngày …../6/2012 tại:……………………..

…………………………………………………………………………………..

        Chúng tôi gồm:……………………………………………………………..

         Họ và tên:…………………………   Chức vụ:………………………….

đại diện Hội đồng coi thi: .................................................................................

        Họ và tên:…………………………   Chức vụ:………………...................…

đại diện Đoàn cán bộ thanh tra coi thi theo Quyết định số ......../QĐ-GDĐT-TTr ngày..../...../2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

        Thống nhất xác nhận các vấn đề cần khắc phục sau đây:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

        Đoàn thanh tra yêu cầu khắc phục những thiếu sót trên để đảm bảo thực hiện đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT trước ngày …/…./2012 và báo cáo kết quả giải quyết về Sở Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý: Biên bản này lập thành 2 bản, mỗi bên ký lưu 1 bản, 1 bản nộp cho Trưởng đoàn để xử lý

  

      LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG …………..                   ĐOÀN (CÁN BỘ) THANH TRA

           (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

ĐOÀN THANH TRA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------------------------------------------

   TP/ Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 5 năm 2012

 

 Mẫu 4 

 

     

                                    

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Về việc yêu cầu xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

  

 


 

Đoàn thanh tra coi thi theo Quyết định số ....../QĐ-GDĐT-TTr ngày .... /....../2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

tiến hành lập biên bản tại Hội đồng coi thi:...............................................................

          Thời gian…….h……….. ngày ..../ ... /2012...................................................

Đoàn thanh tra đã phát hiện và yêu cầu giám thị lập biên bản xử lý các thí sinh vi phạm quy chế thi:……………………………………………………

Số TT

Số báo danh

Phòng thi

Hành vi

vi phạm và tang vật (nếu có)

Kiến nghị

xử lý

Chữ ký của

giám thị

1

2

3

4

5

 

……………………………………………………………………………….

………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………..

……………………………………………………..

Lưu ý: Biên bản ghi nhớ này lập thành 3 bản: 1 bản giao cho Hội đồng coi thi, 1 bản cán bộ thanh tra lưu, 1 bản nộp cho Trưởng đoàn.

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI                      ĐOÀN (CÁN BỘ) THANH TRA

            (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

ĐOÀN THANH TRA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------------------------------------------

   TP/ Hồ Chí Minh, ngày .... tháng…. năm 2012

 

Text Box: Mẫu 5

 

                                         

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ

vi phạm quy chế thi

 

Đoàn thanh tra coi thi theo Quyết định số ....../QĐ-GDĐT-TTr ngày .... /....../2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

tiến hành lập biên bản tại Hội đồng coi thi:...............................................................

          Thời gian…….h……….. ngày ..../ ... /2012...................................................

Đoàn thanh tra đã phát hiện và yêu cầu lãnh đạo Hội đồng ….. ……………………… lập biên bản xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi:…………………………………………………………

 

Số TT

Họ tên người vi phạm

Chức vụ, đơn vị công tác

Hành vi vi phạm và tang vật (nếu có)

Kiến nghị

xử lý

Chữ ký của

lãnh đạo 

  

1

2

3

4

5

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………...

 

…………………………………………………….

 

……………………………………………………

Biên bản ghi nhớ này lập thành 3 bản: 1 bản giao cho Hội đồng HĐCT, 1 bản cán bộ thanh tra lưu, 1 bản nộp cho Trưởng đoàn.  

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG ………                                        ĐOÀN (CÁN BỘ) THANH TRA

   (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)