SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng  7   năm 2013

 

 

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm học 2013-2014

đối với ứng viên đăng ký dự xét tuyển tại trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM

 

Thực hiện Thông báo số 1678/GDĐT- TC ngày 28 tháng 5 năm 2013 về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào tình hình kiểm tra thông tin đã đăng ký dự xét tuyển trong ngày 12/07/2013 thực tế trên trang Web của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự xét tuyển như sau:

I. Phần Kiểm tra kiến thức chung và Phỏng vấn chuyên môn:

-       Tất cả các ứng viên  phải kiểm tra phần kiến thức chung  (về Điều lệ trường Cao đẳng và Luật Viên chức):  ứng viên không được sử dụng tài liệu

§  Thời gian: 7h ngày thứ hai 29/7/2013

§  Địa điểm: Phòng B1, trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM

-       Sau khi kết thúc phần phỏng vấn kiến thức chung, ứng viên sẽ tham dự

§  Phỏng vấn kiến thức chuyên môn đối với giảng viên

§  Phỏng vấn kiến thức chuyên môn đối với nhân viên

II.  Khi đến tham dự phỏng vấn các ứng viên cần lưu ý và thực hiện đầy đủ các việc như sau:

-       Nộp 2 bộ hồ sơ dự tuyển  (Hồ sơ của người dự tuyển theo văn bản số 1678/GDĐT-TC ngày 28/05/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

-       Một phiếu thông tin đăng ký dự tuyển đã được cấp Mã số hồ sơcó chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ.

-       Bản chính CMND

Lưu ý:

-       Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp các ứng viên đến tham dự phỏng vấn xét tuyển không đúng lịch đã thông báo.