ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           ________________________

         _______________   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

THÔNG BÁO

Về báo cáo t́nh h́nh nhân sự năm học 2013-2014

và Kế hoạch nhân sự năm học 2014-2015

 

Để chuẩn bị nhân sự cho năm học 2014 - 2015, pḥng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trường THPT (công lập), trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đầy đủ các nội dung như sau:

1. Tải biểu mẫu “Bảng tổng hợp t́nh h́nh nhân sự năm học 2013-2014 và kế hoạch nhân sự năm học 2014-2015” (Nhấn vào đây để tải biểu mẫu về máy tính);

2. Không thay đổi nội dung của các tiêu đề cột, tiêu đề ḍng có sẵn của biểu mẫu này;

3. Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu (lưu ư nhập vào các ô màu vàng   ………... trong file Excel) và in trên khổ giấy A3

* Lưu ư:

          a. Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDKTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm nhập số liệu vào sheet “Mẫu THPT và GDTX”;

          c. Các trường Cao đẳng, TCCN, nhập số liệu vào sheet “Mẫu TCCN và Cao đẳng” và sheet “Mẫu THPT và GDTX” (nếu có nhu cầu tuyển giáo viên THPT);

          d. Các trường Mầm non trực thuộc Sở, PTĐB Nguyễn Đ́nh Chiểu, Trung tâm HTPTGDHN cho Người khuyết tật báo cáo số liệu theo nhu cầu thực tế của trường, trung tâm.

4. Thủ trưởng đơn vị gửi file báo cáo về địa chỉ email của pḥng Tổ chức Cán bộ: vtcang@yahoo.com trước ngày 22/3/2014 đồng thời gửi văn bản về pḥng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản trước ngày 25/3/2014.

5. Pḥng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ báo cáo của đơn vị để thực hiện việc điều động, phân công nhân sự cho năm học mới 2014-2015.

6. Trong trường hợp đơn vị không gửi báo cáo số liệu đúng hạn xem như không có nhu cầu tuyển dụng viên chức và Thủ trưởng đơn vị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo để thủ trưởng các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ