ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             ­­­­­­­_________________________

           _________________

                                                                          TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2012.

 

 

THÔNG BÁO

Về giải quyết chuyển đổi nhiệm sở

của giáo viên mới tuyển dụng năm học 2012-2013

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo về giải quyết việc chuyển đổi nhiệm sở của giáo viên mới tuyển dụng năm học 2012-2013 như sau:

1.      Ứng viên xem kết quả giải quyết tại Hội trường A, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ lúc 14 giờ đến 15 giờ ngày 29/9/2012 và đến nhận nhiệm sở chậm nhất vào ngày 30/08/2012.

2.      Sau thời gian này, ứng viên trực tiếp liên hệ với pḥng Tổ chức Cán bộ (tầng 5, pḥng 5.1) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM.