ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          _________________

           ______________

        Số: 1678/GDĐT- TC       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức

ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo để bổ sung nhân sự cho năm học 2013 – 2014. Kế hoạch tổ chức tuyển dụng dự kiến như sau:

I.   Đối tượng tuyển dụng:

1.      Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xă hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kư dự tuyển viên chức:

a)      Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng với các huyện khó khăn về phương tiện đi lại hoặc đối với các môn học c̣n thiếu nhiều giáo viên, sau khi tuyển dụng, nếu c̣n thiếu giáo viên được tuyển dụng giáo viên có sổ tạm trú (đăng kư tạm trú dài hạn);

b)     Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng kư dự tuyển và lư lịch rơ ràng;

c)      Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đạt tŕnh độ chuẩn theo qui định hiện hành, hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

d)     Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

đ)  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.   Giảng viên, giáo viên:

    Về tŕnh độ: đạt tŕnh độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giảng viên, giáo viên đăng kư dự xét tuyển, cụ thể:

a)    Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học;

b)    Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng khác và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học cơ sở;

c)    Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, hệ chính qui hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác, hệ chính qui và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên giảng dạy các môn văn hóa tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng;

d)   Giám thị, giáo viên tư vấn cho học sinh phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

3.   Nhân viên:

            Về tŕnh độ: tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

4.      Những người sau đây không được đăng kư dự tuyển viên chức:

a)      Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b)  Đang bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự; đang chấp hành bản án, quyết định về h́nh sự của Ṭa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lư hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II.    Nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định.

Người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

III. H́nh thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với ứng viên đăng kư dự tuyển theo qui định hiện hành. Riêng đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng có thể kết hợp xét tuyển với việc phỏng vấn trực tiếp hoặc dạy thử.

IV.  Nhu cầu tuyển dụng:

1.  Giáo viên mầm non giảng dạy tại các trường mầm non, giáo viên mầm non chuyên biệt giảng dạy tại các trường mầm non chuyên biệt.


2.  Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm:

-     Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn;

-     Giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Anh;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật;

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học.

-     Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học chuyên biệt;

3.  Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp, các trường bồi dưỡng giáo dục, các trường chuyên biệt;

4.  Giáo viên trung học phổ thông giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên; các trường chuyên biệt;

5.  Giáo viên, giảng viên giảng dạy tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng;

6.  Giám thị, giáo viên tư vấn tâm lư theo cấp học tương ứng.

7.  Nhân viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm các chức danh sau:

-        Nhân viên văn thư;

-        Nhân viên thư viện;

-        Nhân viên y tế;

-        Nhân viên phụ trách thiết bị;

-        Nhân viên phụ trách pḥng thí nghiệm;

-        Nhân viên phụ trách pḥng nghe nh́n – vi tính.

V.     Hồ sơ đăng kư dự tuyển:

Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1.    Đơn đăng kư dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2.    Bản Sơ yếu lư lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4.    Giấy chứng nhận sức khỏe c̣n giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

5.    Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên, ứng viên đăng kư dự tuyển phải trực tiếp đến rà soát dữ liệu và phỏng vấn.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng kư dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục hoặc trước đây đã làm việc tại các trường công lập, dân lập, tư thục sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm việc tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá tŕnh đóng bảo hiểm xă hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

1.    Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

2.    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

3.    Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện th́ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI.     Kế hoạch về thời gian và địa điểm thực hiện tuyển dụng:

1.  Thời gian đăng kư:

 Kể từ thứ Hai, ngày 10/6/ 2013 đến hết thứ Bảy, ngày 29/6/2013, người dự xét tuyển vào trang web tại địa chỉ: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, và chọn Menu Tuyển dụng; sau đó chọn Hướng dẫn; hoặc Thông báo; hoặc Đăng ký dự tuyển; hoặc Danh sách các đơn vị…để tìm hiểu thông tin và đăng ký dự tuyển.

Trong thời gian này, người dự tuyển thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển (nếu cần).

Người dự tuyển phải nhập đúng mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để truy cập vào trang thông tin của cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin mà người dự tuyển đăng nhập (Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân là mật khẩu để truy cập vào trang thông tin đă đăng kư).

2.  Thời gian rà soát dữ liệu và phỏng vấn: dự kiến từ thứ Ba, ngày 08/07/2013 đến hết thứ Sáu, ngày 12/07/2013 tại các địa điểm sau:

-      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đối với ứng viên đăng kư dự tuyển giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;

-      Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 đối với ứng viên đăng kư dự tuyển viên chức làm việc ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên;

-      Trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng đối với ứng viên đăng kư dự tuyển giáo viên giảng dạy các môn văn hóa, giảng viên giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng.

3.  Thời gian công bố kết quả: dự kiến 08 giờ thứ Bảy, ngày 20/07/2013

4.  Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Tư, ngày 24/07/2013

5.  Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đă trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục V của thông báo này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đă được phân công công tác.

* Lưu ư:

- Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và t́nh h́nh đăng kư dự tuyển tại địa chỉ trang web http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bảng chỉ tiêu tuyển dụng cho từng đơn vị trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

- Ứng viên đă trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ t́nh h́nh thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2013-2014./.

 

                                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-      Sở Nội vụ thành phố;                                                                           

-      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;                                          (đă kư)

-      Trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở GD & ĐT;

-      Trung tâm thông tin và chương tŕnh giáo dục;

-      Báo Giáo dục thành phố;                                                          Lê Hồng Sơn                                

-      Phòng Tiếp dân Sở GD & ĐT;

-      Văn phòng Sở GD & ĐT;

-      Lưu VT, TCCB,

                                                                                              


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Pḥng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ

1

Quận 1

47 Lê Duẩn

2

Quận 2

249 Lương Định Của P.An Phú

3

Quận 3

322 Nguyễn Thiện Thuật P.3

4

Quận 4

74 Nguyễn Tường Tộ

5

Quận 5

203 An Dương Vương P.8

6

Quận 6

10-12 B́nh Tây P.1

7

Quận 7

152 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Thuận Tây

8

Quận 8

Số 4 đường 1011 Phạm Thế Hiển P.5

9

Quận 9

46/11 Đường Tân Lập 1 KP3 P.Hiệp Phú

10

Quận 10

545 Nguyễn Tri Phương P.14

11

Quận 11

714-716 Hồng Bàng P.1

12

Quận 12

173/4H Khu phố 1 P.Hiệp Thành

13

Quận B́nh Thạnh

6 Phan Đăng Lưu P.14

14

Quận G̣ Vấp

1A Nguyễn Oanh P.10

15

Quận Phú Nhuận

131 Nguyễn Đ́nh Chính P.11

16

Quận Tân B́nh

97 Trường Chinh P.12

17

Quận Tân Phú

70A Thoại Ngọc Hầu P.Ḥa Thạnh

18

Quận Thủ Đức

4 Nguyễn Công Trứ P.B́nh Thọ

19

Quận B́nh Tân

462 Kinh Dương Vương P.An Lạc

20

Huyện B́nh Chánh

Ấp 2 Xă An Phú Tây

21

Huyện Củ Chi

Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi

22

Huyện Hóc Môn

66 Quang Trung KP7 Thị trấn Hóc Môn

23

Huyện Nhà Bè

306/5 Nguyễn B́nh Ấp 1, Xă Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ĐT: 37770473, 37770628 (TC)

24

Huyện Cần Giờ

Thị trấn Cần Thạnh

25

Trường Cao đẳng KT-KT Phú Lâm

215-217 Nguyễn Văn Luông Q.6

26

Trường THKTNV Nguyễn Hữu Cảnh

500-502 Huỳnh Tấn Phát P.B́nh Thuận Q.7

27

Trường THKTNV Nam Sài G̣n

3-5 Huỳnh Thị Phụng P.4 Q.8

28

Trường Cao đẳng Kinh tế

33 Vĩnh Viễn P.2 Q.10

29

Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lư Tự Trọng

390 Hoàng Văn Thụ Q.Tân B́nh

30

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

53 Vơ Văn Ngân P.Linh Chiểu Q.Thủ Đức

31

Sở Giáo dục và Đào tạo

66-68 Lê Thánh Tôn Quận 1 (Pḥng Tổ chức Cán bộ - Tầng 5, pḥng 5.1)