SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          

                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2013

            Về biểu mẫu thống kê

     công việc cá nhân phục vụ xây dựng

  đề án vị trí việc làm (Phụ lục 1A).

Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Ban Cơ quan  Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc trong buổi họp giao ban sáng thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2013, Phòng Tổ chức cán bộ là nơi thẩm định và tổng hợp các phiếu thống kê công việc cá nhân từ các Phòng, Ban trong Sở. Để việc thẩm định, tổng hợp nhanh chóng và chính xác, Phòng Tổ chức Cán bộ đã phân công các chuyên viên trong phòng phụ trách cụ thể từng Phòng, Ban Sở như sau:

STT

Họ và tên chuyên viên

Địa chỉ email

Phòng, Ban phụ trách

1

Bùi Thị Nguyệt

nguyet2009trang@yahoo.com.vn

Văn phòng Sở

2

Nguyễn Mạnh Thắng

thangcbql@gmail.com

- Phòng Giáo dục Trung học

- Phòng Tài chính Kế hoạch

3

Nguyễn Mạnh Hùng

manhhung.bk.vn@gmail.com

- Phòng Giáo dục Mầm non

- Phòng Giáo dục Tiểu học

4

Nguyễn Thị Kim Xuyến

kimxuyen_q12@yahoo.com.vn

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

5

Thạch Thị Kim Linh

kimlinh2106@yahoo.com

- Văn phòng Đảng ủy

- Phòng Thanh tra

6

Nguyễn Thị Thanh Trúc

tructhanh2011@yahoo.com

Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

7

Bùi Hồng Dung

hdung_bui@yahoo.co.uk

Phòng Giáo dục thường xuyên

8

Nguyễn Thu Trang

nthutrang007@gmail.com

- Phòng Học sinh sinh viên

- Phòng Pháp chế

Kính đề nghị các Phòng, Ban thực hiện chuyển file đã thống kê công việc cá nhân sang file Excel theo mẫu đính kèm (nhấn vào đây để tải mẫu về máy tính, lưu ý: Anh/Chị nhập đầy đủ thông tin vào file này, riêng trong bảng số liệu của file mẫu, Anh/Chị chỉ cần nhập số liệu vào các ô màu xanh trong bảng số liệu) và gửi email đến trực tiếp đến chuyên viên phụ trách, hạn chót thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2013./.

                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC

                                                             TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

                                                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                Nguyễn Văn Hiếu