SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

V/v báo cáo công tác kê khai, công khai; xác minh, tài sản, thu nhập năm 2013

 

Kính gửi:

 

 

- Hiệu trưởng các Trường cao đẳng, TCCN, THPT;

- Giám đốc Trung tâm GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

          Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập được qui định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của  Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

          Đề nghị các thủ trưởng đơn vị báo cáo công tác kê khai, công khai; xác minh, tài sản, thu nhập năm 2013 (theo mẫu đính kèm).

          Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (Pḥng Tổ chức cán bộ) trước 12 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2014 theo địa chỉ mail vtcang@yahoo.com./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, TCCB.       

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

(đă kư)

 

 

Nguyễn Văn Hiếu